Regulamin Sklepu Internetowego Telewizji Idź Pod Prąd 

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
2. Kupującym może być wyłącznie:
a) Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Osoba prawna,
c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie Polski.
4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

Definicje
§ 2.

1. Jeżeli w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści, mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Telewizji Idź Pod Prąd;
b) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: https://idzpodprad.pl/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę;
c) Sprzedawca – Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ul. Czeremchowa 12/19, 20-807 Lublin, NIP 712-234-75-18;
d) Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu;
e) Kupujący – osoba, która jest zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu, składa zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu lub/i składa reklamację zamówionego uprzednio produktu;
f) Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego);
h) Umowa – umowa sprzedaży zawarta przez strony za pośrednictwem Sklepu i na zasadach określonych w Regulaminie; zawarcie Umowy następuje po otrzymaniu przez Kupującego od Sprzedawcy mailowego potwierdzenie przyjęcia oferty;
i) Biuro Obsługi Klienta –komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących;
j) Konto – założone przez Kupującego indywidualne konto w Sklepie, w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe, a następnie potwierdza wskazane wyżej dane poprzez potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres e-mail. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub bez jego zakładania – w ramach tzw. szybkich zakupów;
k) Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Kupującego z wszystkich funkcjonalności Sklepu;
l) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
m) Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;
n) Dostawca - firma świadcząca usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów;
o) Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Procedura składania Zamówień
§ 3.

1. Kupujący składa Zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do zakładki „Koszyk” za pomocą przycisku "Dodaj do Koszyka".
2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą odnośnika „Koszyk” otwiera formularz „Podsumowanie Koszyka", w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności a następnie za pomocą przycisku „Przejdź do kasy" przechodzi do zakładki „Zamówienia".
3. W zakładce „Zamówienia" Kupujący loguje się do indywidualnego Konta, jeżeli takie posiada lub wypełnia kolejno pola z danymi osobowymi i adresowymi Kupującego a następnie po weryfikacji poprawności dokonuje zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
4. Po złożeniu Zamówienia zostaje wyświetlone jego podsumowanie ze szczegółowymi danymi, w tym danymi do dokonania płatności.
5. Ostateczną cenę wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu wyświetlona w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego.
7. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty wyłącznie poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 81 1020 2964 0000 6502 0045 8331. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a część Zamówienia przy odbiorze.

Warunki realizacji Zamówienia
§ 4.

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są oryginalne.
3. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Produktów w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
4. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością producenta.
5. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, co jest konsekwencją indywidualnych ustawień graficznych komputerów Kupujących.
6. Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza Produktu. Kupujący winien dokładnie dobierać rozmiary Produktów, przy uwzględnieniu tego, że podobne Produkty mogą mieć całkiem inne wymiary w tabelkach.
7. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:
a) System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
b) aktywne konto poczty e-mail,
c) kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px,
d) następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5,
e) zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługę javascript.
9. Kupujący ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
a) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
b) niniejszy Regulaminu w wersji pdf do pobrania pod adresem _________________ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie,
c) formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem _______________ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.

Terminy realizacji Zamówienia
§ 5.

1. Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo od _-_ dni (dokładny czas podany w opisie produktu), a termin realizacji jest wskazany podczas składania Zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem nie później niż w ciągu 2 dni (dokładny czas podany w opisie produktu) od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

Promocje
§ 6.

1. Sprzedawca jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie. W przypadku wyprzedania danego rodzaju asortymentu, promocja wygasa.
2. Informacje o aktualnych promocjach i akcjach rabatowych Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości.

Dostawa Produktów
§ 7.

1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
2. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

Biuro Obsługi Klienta
§ 8.
1. Biuro Obsługi Klienta w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
a) Kontakt pocztowy pod adresem: ul. Telewizja Idź Pod Prąd, skr. poczt. 233, 20-001 Lublin 1
b) Kontakt telefoniczny pod numerem: +48 537 550 501
c) Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

Zwrot Produktów
§ 9.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.
3. Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy, w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg wzoru:
Adresat: Telewizja Idź Pod Prąd, ul. skr. poczt. 233, 20-001 Lublin 1
Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów).
Data zawarcia Umowy i odbioru Produktów:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
10. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przy czym z uwagi na charakter Produktów sposób ich zwrotu powinien zabezpieczać je w co najmniej taki sposób jak sposób wysyłki przez Sprzedawcę.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

Reklamacje – postanowienia ogólne
§ 10.

1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.
3. Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji w formie poczty elektronicznej.
4. Reklamacje mogą być zgłaszane poprzez dane kontaktowe wskazane w § 8 Regulaminu.
5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu (jeśli jest to możliwe) oraz opisem zgłaszanej wady wraz z danymi kontaktowymi.

Odpowiedzialność Sprzedawcy
§ 11.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 4.
6. W terminach określonych w ust. 5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Dotyczy to w szczególności sprzedaży Produktów wadliwych z opisem w nazwie „OUTLET”.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sklep. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Ochrona danych osobowych
§ 12.

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ul. Czeremchowa 12/19, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 537 550 501.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracji, złożenia zamówienia, reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, świadczenia usługi newsletter, obsługi złożonego zapytania, w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych.
3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego dostępne są w Polityce Prywatności.


Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
§ 13.

1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem _________, a Sprzedawca umożliwia jego pobranie w formacie pdf.
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
5. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, Regulamin pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018 r. i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin.
7. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres e-mail, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.
8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.